Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Firma: Nové Dvory group s.r.o

IČ: 248 51 116

DIČ: CZ248 51 116

Sídlem: Na Čečeličce 420/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „prodávající“ ,případně „správce“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „kupující“, případně „subjekt údajů“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese sanduga.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Jídla jsou určena k okamžité spotřebě, pokud na obalu není uvedeno datum spotřeby.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • Rozvoz je provozován ve všech dnech 15:00 – 22:00 hod. Objednávku lze učinit pouze na ten daný den.
 1. Objednávky jsou doručovány dle daných časových intervalů pro jednotlivé oblasti Prahy s ohledem na časy přijetí, případně na požadovaný čas, je-li uveden v poznámce objednávky (objednávka musí být provedena minimálně 1h před požadovaným dodáním) a umožní-li to rozvozové kapacity prodávajícího. Pro bližší informace volejte na tel. +420 773 938 433.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, vyhrazuje si právo nabídnout kupujícímu jinou alternativu, případně přijatou objednávku zrušit bez náhrady. O této okolnosti informuje kupujícího telefonicky na tel. číslo uvedené v objednávce. Dojde-li následně k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím ohledně nového obsahu objednávky, pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu formou vyslovení souhlasu.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Vzhledem k specifickému zboží, které je většinou okamžitě po obdržení objednávky připravováno k expedici, může kupující zrušit objednávku POUZE telefonicky na telefonní číslo +420 773 938 433 se souhlasem prodávajícího.
 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující již dříve porušil tyto VOP, zejména, nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a informuje kupujícího o pozměněné nabídce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena novým odesláním objednávky, přičemž původní kupní smlouvu prodávající zruší.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně online platbou.
 2. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Zákon o elektronické evidenci se vztahuje na prodej jídla mimo provozovnu (rozvoz na adresu kupujícího).
 6. Rozvážíme jídla jednotlivě balené. Během rozvozu jsou umístěné v termoboxech. Oblast rozvozu je město Praha. Prodávající si vyhrazuje právo nerozvážet zboží do některých oblastí, u vzdálenějších míst může být rozvoz podmíněn včasným přijetím objednávky, pro upřesnění volejte na tel.773 938 433.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • po předchozí dohodě také osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda množství a jednotlivé položky odpovídají objednávce, včetně neporušenosti obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad a přiloží jej k dodávanému zboží.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce. Byly-li prodávajícím v souvislosti s objednávkou přijaty peněžní prostředky, vrátí je ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy včetně nákladů na dodání kupujícímu, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Může se stát, že nebudete uspokojeni způsobem vyřízení Vaší objednávky. Například dojde k dodání nesprávné objednávky, případně některá z objednaných položek schází, nebo jste byli nespokojeni s chováním přepravce, pak okamžitě volejte na telefonní číslo 773 938 433, abychom mohli společně najít vhodné a rychlé řešení vzniklé situace.

 1. Vaše urgentní reklamace vyřizujeme v průběhu otevírací doby na telefonním čísle 773 938 433. Na reklamace obdržené e-mailem budeme reagovat až dle našich časových možností.
 2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od přepravce. Reklamované zboží Vám nemůžeme vyměnit, pokud nepředložíte účtenku.
 3. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat, zda odpovídá objednávce.
 4. Pokud kupující obdrží jiné zboží, než si objednal, nesouhlasí s ponecháním výměnou a požaduje-li dodání zboží dle objednávky, bude mu, je-li to možné, v co nejkratším čase dodáno zboží, které si objednal, v opačném případě mu bude ponížena cena o nedodané zboží.
 5. V případě, že kupující není spokojen s kvalitou zboží, měl by neprodleně kontaktovat prodejce na telefonním čísle . Pokud bude 773 938 433 shledáno, že nebyly dodrženy obchodní podmínky ze strany prodávajícího, bude nabídnuta kupujícímu výměna zboží. Nové zboží bude kupujícímu dodáno v co nejkratším termínu.
 6. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Reklamace objednávek z předchozích dnů vzhledem k povaze zboží nelze přijmout.
 7. Je v zájmu kupujícího, aby si při placení přepočítal vrácené peníze v přítomnosti přepravce.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kontakt:
SANDUGA
Karlínské náměstí 238/6
773 938 433
info@sanduga.cz
sanduga.cz